Nolikums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes organizētā

MEIKATONA “AGRITECH 2021”
NOLIKUMS


SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā: LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (turpmāk tekstā: LLU), (abi kopā saukti Organizators), organizē uz nākotnes lauksaimniecību vērstu meikatonu, kura galvenā doma ir inovatīvu projektu, pakalpojumu vai produktu izstrādes pasākums (radošā darbnīca). Pasākuma laikā dalībnieki meklē radošus risinājumus kādiem konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozari. Nolikums nosaka kārtību, kādā organizators rīko meikatonu. 

Nolikums pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē dalībai meikatonā, un ir publicēts mājaslapās www.laukutikls.lv un www.llkc.lv, kā arī www.meikatons.lv

1.Meikatona mērķis ir 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus / produktus, (turpmāk tekstā produkts) kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.1.1. Meikatona gala produkts, kuru vērtēs žūrija, var būt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt.
1.2. Meikatona produkta saturs: attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

2. Meikatona datums un vieta.
2.1. Meikatons norisināsies no 22.10.-24.10.2021., Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā, un pēc vajadzības citās Latvijas Lauksaimniecības universitātes ēkās.
2.2. Meikatona programma tiks publicēta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 28.septembrim interneta vietnē www.meikatons.lv. Organizators patur vienpusējas tiesības veikt izmaiņas programmā, informējot dalībniekus par šīm izmaiņām.

3. Reģistrācija un dalība meikatonā.
3.1.Meikatonā var piedalīties dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Meikatona mērķauditorija ir lauksaimnieki, zivsaimnieki, mežsaimnieki, cita veida uzņēmēji,  zinātnieki, inženieri, programmētāji, mārketinga speciālisti, studenti, biznesa un finanšu speciālisti, pašvaldību pārstāvji – ikviens, kuram ir dzīvotspējīga ideja rast jaunus risinājumus.
3.2. Dalībnieki piesakās meikatonam līdz 2021. gada 28.septembrim.
3.3. Reģistrēšanās meikatonam notiek tiešsaistē aizpildot reģistrēšanās anketu interneta vietnē www.meikatons.lv
3.4. Dalībnieki var pietiekties individuāli vai jau ar savu daļēji vai pilnīgi nokomplektētu komandu (ne vairāk kā 6 dalībnieki komandā). Tos, kuri būs pieteikušies individuāli vai nepilnīgi nokomplektētā komandā, organizators var iekļaut citās komandās, lai nodrošinātu, ka katras komandas sastāvā ir atbilstošu prasmju kombinācija.
3.5. Dalībnieks garantē, ka reģistrējoties meikatonam sniegtā personīgā informācija ir patiesa un precīza, un organizatoram nav jāuzņemas nekāda atbildība par jebkādu viltošanu un / vai neprecizitāti. Organizators patur tiesības diskvalificēt dalībnieku vai komandu, ja tiek fiksēts šāds fakts.
3.6. Organizators jāinformē par visām komandās un to attiecīgajos dalībnieku sastāvos veiktajām izmaiņām līdz 2021.gada 8.oktobrim. Ja tas netiek izdarīts, var tikt piemērota diskvalifikācija.
3.7. Meikatona maksimālais dalībnieku skaits ir 60 dalībnieki. Organizators patur tiesības reģistrēšanos slēgt pirms laika, ja ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.
3.9. Pieteiktos dalībniekus izvērtēs organizatora izveidota LLKC ekspertu žūrija. Dalībnieki, kuri tiks uzņemti meikatonā tiks individuāli informēti līdz 2021.gada 5.oktobrim.
3.10. Pasākuma dalībniekiem jāņem līdz savs nepieciešamais aprīkojums (datori, palīgmateriāli, programmatūras kanceleja, utt. – viss, kas nepieciešams idejas izstrādei). LLKC un LLU nodrošina ar pieejamiem rīkiem – 3D printeri, lāzergriezēji, gravētāji, ploterēšana, lielformāta drukas, Wi-Fi pieslēgumu, kancelejas materiāliem (rakstāmpiederumi, papīrs).
3.11. Dalībnieki paši nodrošina nokļūšanu uz meikatona pasākuma vietu un no tās.
3.12. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas vai naktsvieta bez maksas. Būs iespēja palikt LLKC viesnīcā (Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads), kurā ir ierobežots vietu skaits (līdz 30 vietām), vai LLU fakultātes (tiks precizēts, kuras fakultātes) telpās būs izveidotas guļamvietas.
3.13. Organizators dalībniekiem nodrošina ēdināšanu, uzkodas un dzērienus.
3.14. Organizators dalībniekiem nodrošina mentoru klātbūtni, kuri pārstāvēs dažādas nozares un iesaistīsies meikatona komandu darbā atkarībā no nepieciešamības.
3.15. Dalībnieks saprot un apstiprina, ka organizators neatbild par dalībnieka veselībai nodarīto kaitējumi vai dzīvībai radītām briesmām un neatlīdzinās mantiskos vai nemantiskos zaudējumus. Tikai dalībnieks atbild par visiem riskiem un atbildību saistībā ar paša dalībnieka veselības traucējumiem, bojājumiem, nelaimes gadījumu izraisītu kaitējumu sev vai cita dalībnieka, veselībai, dzīvībai vai mantai, kas radies meikatona laikā.
3.16. Tiek izvēlētas 3 uzvarējušās komandas starp dalībniekiem.

4. Uzvarētāji
4.1. Trīs uzvarējušās komandas izvēlēsies atbilstoši tiesnešu kolēģijas nodotām balsīm, un pamatojoties uz kritērijiem, kas dalībniekiem tiks darīti zināmi meikatona pirmajā dienā.
4.2. Balvu fonds:
1. Vieta – 1000 EUR
2. Vieta – 600 EUR
3. Vieta – 400 EUR

4.3. Individuāli vienojoties, iespēja tālāk attīstīt ideju kopā ar LLKC mentoriem un ekspertiem.
4.4. Dalībnieki atzīst un piekrīt, ka organizators neuzņemas atbildību, par to kā balva tiks sadalīta starp komandas locekļiem.

5. Intelektuāla īpašuma tiesības
5.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, garantijas, atbildības atbrīvošana un intelektuālo un morālo tiesību piešķiršana, piedaloties meikatonā un, akceptējot noteikumus un nosacījumus, katrs dalībnieks ar šo:
– paziņo un garantē, ka Produkts un Produkta saturs ir oriģināls darbs un nekādā veidā pilnībā vai daļēji nepārkāpj citu cilvēku intelektuālās vai īpašuma tiesības un atbrīvo organizatoru no jebkādas atbildības, atbildības vai pieprasījuma atlīdzināt zaudējumus, kas jāveic jebkurai trešajai pusei;
– piekrīt atlīdzināt organizatoram (tās pārstāvjiem, darbiniekiem, pilnvarotajiem) visus zaudējumus, izdevumus, ja pārkāpj šo klauzulu.
5.2. Intelektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojuma ietver idejas, koncepcijas, zinātību, datu apstrādes paņēmienus, autortiesības, patentus, dizainparaugus, izgudrojumus, komercnoslēpumus, programmatūru, pirmkodu un dokumentāciju, piezīmes, memorandu un visas citas ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās tiesības ar Produkta un produkta saturu, kuru izveidojāt, izgudrojāt un / vai izstrādājāt jūs un / vai kopā ar citiem dalībniekiem atbilstoši dalībai organizatora meikatonā.

6. Datu aizsardzība
Organizators apstrādā un aizsargā visu Dalībnieku personas datus saskaņā ar Datu aizsardzības likumu ES-Vispārīgajā datu aizsardzības regula – GDPR.

7. Dažādi
7.1. Alkoholisko dzērienu un citu bīstamu / kaitīgu / nelegālu vielu lietošana un / vai klātbūtne un / vai darbības ir stingri aizliegta norises vietā. Dalībniekiem ir aizliegts arī lietot un / vai lietot, ja viņi atrodas prom no norises vietas un plāno atgriezties šādu vielu ietekmē. Dalībnieki tiks diskvalificēti, ja tiek uzskatīts, ka tie ir pakļauti šādu vielu iedarbībai.
7.2. Smēķēšana ir aizliegta meikatona norises telpās. Izraudzītās smēķēšanas vietas būs pieejamas ārpus telpām.
7.3. Piedaloties šajā pasākumā, visi dalībnieki piekrīt fotogrāfiju vai videomateriālu uzņemšanai organizatora un to atbalstītāju sociālajos medijos un interneta vietnē.
7.4. Organizators var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru Dalībnieku, lai iegūtu vairāk informācijas un apspriestu iespējamās sadarbības formas.
7.5. Jebkurā laikā, pēc organizatora izņēmuma un absolūta ieskatiem, organizatoram ir tiesības diskvalificēt Dalībnieku un / vai Komandu gadījumā, ja nav izpildīti attiecīgie atbilstības kritēriji, vai ir kāds cits vai ir aizdomas par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu.
7.6. Dalībnieks saprot un piekrīt, ka organizators (ieskaitot viņu licenciātus, tiesību pārņēmējus, likumīgos pārstāvjus un pilnvarotos) vai kāds no tā saistītajiem vai saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem un jebkuras trešās puses mediju aģentūrām apstrādās viņa / viņas personisko informāciju saistībā ar meikatonu.
7.7.  Šajā nolikumā minētie noteikumi un nosacījumi kopā ar visām meikatona reģistrācijas veidlapām attiecībā uz meikatonu pārstāv visu Dalībnieka līgumu ar organizatoru. Šie noteikumi nav modificējami vai maināmi, izņemot ar organizatora rakstisku piekrišanu.
7.8. Visi noteikumi  var tikt mainīti pēc organizatora, pasākumu koordinatoru vai tiesnešu ieskatiem. Ja nepieciešams, dalībnieki tiks informēti par šādām izmaiņām.

8. Kontaktinformācija
8.1. Papildu informācija par meikatonu pieejama pie organizatoriem, rakstot uz e-pasta adresēm aiva.saulite@llkc.lv un anita.dzelme@llkc.lv 
8.2. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgās personas – LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Aiva Saulīte-Liniņa, aiva.saulite@llkc.lv, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja Anita Dzelme, anita.dzelme@llkc.lv 
8.3. Organizācijas kontaktinformācija: LLKC, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, Rīgas iela 34, LV-3004. www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.