Nolikums

Lauksaimniecības meikatona “AgriTech 2022”
ŽŪRIJAS KOMISIJAS VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1 Nolikuma izmantošana

Šis Žūrijas komisijas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Žūrijas komisija (turpmāk -Žūrija) vērtē komandu izstrādātos un prezentētos gala rezultātus lauksaimniecības meikatona “AgriTech 2022” (tālāk tekstā – Pasākums) noslēgumā. 

Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, kas piedalās minētajā Pasākumā. Nolikums ir publicēts Pasākuma oficiālajā tīmekļa vietnē www.meikatons.lv.

1.2 Pasākuma organizatori

Latvijas lauku Konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā – Organizators)

1.3 Pasākuma mērķis

48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus / produktus, prototipus, kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

1.4 Pasākuma uzdevumi

Radīt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt. (turpmāk tekstā – Produkts)

1.5 Pasākuma Produkta saturs

Attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

1.6 Pasākuma norises laiks

2022.gada 18.marts – Pasākuma atklāšana – klātienē, LLU.

2022.gada 19.marts – Komandu darbs pie ideju izstrādes (klātienē), mentoru konsultācijas, dienas kopsavilkums- atskats par paveikto (tiešsaistē).

2022.gada 20.marts – Pasākuma dalībnieku klātienes prezentācijas Žūrijai un to vērtēšana, noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana.

2. DALĪBA PASĀKUMĀ
2.1 Dalībnieki

2.1.1 Pasākums ir atklāta tipa un tam var pieteikties ikviens interesents vai interesentu grupas (ne mazāk kā 2 un ne vairāk kā 6 cilvēki komandā), kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un savu dalību pieteikušas līdz 2022.gada 28.februārim. 

2.1.2 Dalībnieks Pasākumā var piedalīties ar savu komandu, kas izveidota 2022.gada 4.marta tiešsaistes pasākuma laikā.

2.1.3 Pasākumā kā dalībnieki nevar piedalīties Žūrijas locekļi.

2.1.4 Pasākumā klātienē drīkst piedalīties tikai tie dalībnieki, kuriem uz Pasākuma norises laiku ir derīgs, verificējams COVID-19 sertifikāts (sertifikāts pārbaudāms un iegūstams vietnē https://covid19sertifikats.lv/). Pasākuma dalībniekiem, kuri nevarēs piedalīties klātienē, saņemot pārējo komandas biedru atbalstu, un objektīvi izvērtējot, vai ir iespējams savus uzdevumus paveikt attālināti, būs iespēja pilntiesīgi piedalīties tiešsaistē.

3. PASĀKUMA VĒRTĒŠANA 

3.1 Pasākuma laikā izstrādātos risinājumus (Produktu) vērtē Organizatora izveidota Žūrija, kura noteiks uzvarētājus pēdējā Pasākuma dienā pēc noslēguma prezentācijām.
3.2 Žūrijas sastāvā tiek iekļauti neatkarīgi eksperti, kas strādā uzņēmējdarbības, inovāciju, tehnoloģiju pārneses, jauno tehnoloģisko vai inovatīvo uzņēmumu inkubācijas jomā.
3.3 Žūrijas sastāvs:

 • Kaspars Žūriņš – SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs direktors;
 • Ilze Beitāne – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesore, Dr.sc.ing. Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja;
 • Vairis Freimanis – SIA “Stokker Agritech” Tirdzniecības nodaļas vadītājs;
 • Alīna Dolmate – Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, “Food HUB Latvia” vadītāja;
 • Laura Cīrule-Vorkale – SIA GEMOSS tirdzniecības departamenta vadītāja;
 • Olita Untāla – Attīstības finanšu institūcija ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja;
 • Valters Zelčs – Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi vadītājs.

3.4 Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Žūrijas locekļu kopīgi izvēlēts no Žūrijas locekļu vidus, kopīgi vienojoties, pasākuma norises dienā.
3.5 Žūrijas darbu protokolē Organizatora izvēlēts protokolētājs.
3.6 Produkts tiks vērtēts ar vērtēšanas kritēriju punktu sistēmu.
Vērtēšanas kritēriji:

 • Tēmas aktualitāte; 
 • Ietekme uz vidi;
 • Jaunrade;
 • Komandas novērtējums;
 • Produkta tālākais potenciāls.

3.7 Pēc noklausītās komandas prezentācijas Žūrija aizpilda individuālo vērtējuma tabulu.
3.8 Vērtējot komandu prezentāciju, tiek ņemta vērā tikai tā informācija, kas tiek sniegta un pamatota prezentācijas ietvaros.
3.9 Ja komandas prezentācijas laikā netiek sniegta informācija par kādiem no vērtēšanas lapā ietvertajiem jautājumiem, tad attiecīgo jautājumu noskaidrošanai, Žūrija jautājumu un atbilžu laikā uzdod prezentētājam precizējošus jautājumus.
3.10 Komandas prezentācijai atvēlētais laiks ir 5 minūtes, un 5 minūtes tiek dotas Žūrijas un ekspertu/ mentoru jautājumu uzdošanai.
3.11 Katrs Žūrijas loceklis Dalībnieku komandu prezentācijas vērtē, vērtēšanas kritērijiem piešķirot punktus vērtējuma skalā no 1 līdz 5, kur 5 punkti – vērtēšanas kritērijam, kas saņēmusi visaugstāko novērtējumu, bet 1 – kas saņēmusi viszemāko novērtējumu.
3.12 Žūrijas vērtējumu iegūst, summējot katras komandas prezentācijai piešķirtos punktus. Kritērijiem, kuriem ir vairāk kā viena vērtēšanas pozīcija tiek ņemts vidējais aritmētiskais rādītājs.
3.13 Par uzvarētāju jeb 1. (pirmās) vietas ieguvēju kļūst komandas prezentācija, kas saņēmusi vislielāko punktu skaitu. Secīgi no lielākā punktu skaita līdz mazākajam, Dalībnieki ierindojas vietās no 2. (otrās) līdz pēdējai. Pēdējo vietu iegūst Dalībnieku komanda, kas saņēmusi viszemāko punktu skaitu.
3.14 Ja vienādu punktu skaitu saņēmušas vairāku komandu prezentācijas, uzvarētāju nosaka balsojot. Balsošanā visiem Žūrijas locekļiem ir vienlīdzīgas balsis. Ja balsošanā radies vienāds Žūrijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir Žūrijas priekšsēdētājam.
3.15 Žūrijas locekļi, kas tieši vai netieši ir saistīti ar Dalībnieku vai tā iesniegto un vērtējamo darbu, balsošanā nepiedalās.
3.16 Pasākuma godalgoto vietu ieguvēji tiek noteikti ar Žūrijas lēmumu. Žūrijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta Žūrijas priekšsēdētājs un protokolētājs.
3.17 Žūrijas lēmums nav apstrīdams. Žūrija patur tiesības par balvu fonda dalīšanu pēc saviem ieskatiem un novērtējumiem.
3.18 Trīs godalgoto vietu komandām tiks piešķirta naudas balva:

3.18.1 1.vieta – 1000 EUR
3.18.2 2.vieta – 600 EUR
3.18.3 3.vieta – 400 EUR
3.18.4 Papildu tam, Pasākuma atbalstītājs, kā arī Organizators var piešķirt savas simpātiju balvas.
3.18.5 Piešķirta tiks arī Rīgas Tehniskās universitātes EIT ‘Food HUB Latvia’ simpātiju balva 800 EUR (pēc nodokļu nomaksas). Balva tiks piešķirta komandai, kura kritērijos: tēmas aktualitāte, ietekme uz vidi un jaunrade, saņems augstāko punktu skaitu. Naudas balvas tiks izmaksātas vienādās daļās katram uzvarētājkomandas dalībniekam. Nodokļi tiks nomaksāti pirms naudas balvas pārskaitīšanas uzvarētājiem. Balvu izmaksu saņemšanai būs jānorāda personiska informācija: vārds, uzvārds, personas kods, bankas informācija. Naudas izmaksa tiks veikta līdz 30 dienām.

3.19 Naudas balva tiks izmaksāta vienādās daļās katram uzvarētājkomandas dalībniekam, vai komandas dalībniekiem savstarpēji vienojoties, parakstot vienošanos un izvērtējot katra dalībnieka ieguldījumu. Nodokļi tiks nomaksāti pirms naudas balvas pārskaitīšanas.
3.20 Pēc apbalvošanas ceremonijas uzvarētājkomandu dalībniekiem jādodas pie reģistrācijas un jāsniedz informācija, kas nepieciešama balvas saņemšanai: vārds, uzvārds, personas kods dzīvesvietas adrese un bankas konta numurs.
3.21 Naudas izmaksa tiks veikta 30 dienu laikā no pasākuma uzvarētāju paziņošanas dienas.

4. CITA INFORMĀCIJA

4.1 Organizatori patur tiesības nodrošināt atklāšanas daļas, noslēguma prezentāciju, apbalvošanas ceremonijas translēšanu tiešsaistē.
4.2 Lai sekmētu Pasākuma atpazīstamību un popularitāti, Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot Pasākuma gaitā iegūtos materiālus (Produkta apraksts publiskojams tikai gadījumos, kad tas saskaņots ar idejas autoru), tajā skaitā tos publicēt, ievietot Internetā, pavairot utml.

5. GROZĪJUMU VEIKŠANA

5.1 Saskaņā ar Organizatora lēmumu, šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi veiktie grozījumi tiek publicēti konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē www.meikatons.lv

Pasākuma nolikums pieejams šeit.